20 ธันวาคม 2564 เวลา 11:21:47

ประกาศ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

3 ธันวาคม 2564 เวลา 15:51:08

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

29 ตุลาคม 2564 เวลา 10:22:23

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 (ครั้งที่ 1) รับใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (อ่านรายละเอียด)

18 ตุลาคม 2564 เวลา 13:26:46

ประกาศ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รุ่นปี 2560) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

8 ตุลาคม 2564 เวลา 10:15:18

ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

20 กันยายน 2564 เวลา 15:57:33

ประกาศ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

20 กันยายน 2564 เวลา 11:09:13

ประกาศ เรื่อง การเเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

17 กันยายน 2564 เวลา 09:17:29

ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาระดับปริญญา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

14 กันยายน 2564 เวลา 10:31:56

ประกาศผลการพิจารณาการยกเว้นรายวิชา ระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

27 สิงหาคม 2564 เวลา 19:11:18

รายละเอียดการขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา แบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (กรณีนักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนแล้ว)

27 สิงหาคม 2564 เวลา 19:09:03

รายละเอียดการขอลดค่าบำรุงการศึกษา แบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 (กรณีที่ยังไม่ได้ชำระค่าบำรุงการศึกษา)

19 สิงหาคม 2564 เวลา 13:31:30

ประกาศเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

19 สิงหาคม 2564 เวลา 13:23:18

ประกาศเรื่องการแบ่งงวดการชำระเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

10 สิงหาคม 2564 เวลา 14:49:22

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

10 สิงหาคม 2564 เวลา 12:54:45

ประกาศรายชื่อและรหัสนักศึกษาพร้อมรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1)

9 สิงหาคม 2564 เวลา 13:07:14

แบบรับรองการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา

9 สิงหาคม 2564 เวลา 10:51:10

เรื่อง แนวทางการจัดการรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔

5 สิงหาคม 2564 เวลา 18:08:56

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา 2563

3 สิงหาคม 2564 เวลา 15:34:44

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒)

9 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:52:17

ประกาศ เรื่อง ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

9 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:51:28

ประกาศ เรื่อง ยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:26:36

แบบรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

2 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:12:28

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

2 มิถุนายน 2564 เวลา 14:55:43

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

31 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:47:58

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาการยกเว้นรายวิชาเรียน ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

31 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:47:02

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาการยกเว้นรายวิชาเรียน ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:35:30

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:53:46

ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:48:47

ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ในการศึกษาภาคฤดูร้อน และนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ในการศึกษาภาคเรียนที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2563

5 พฤษภาคม 2564 เวลา 23:38:51

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 34 (2 Pages)