การหารือและรับฟังข้อเสนอแนะแนวทางการประเมินจากผู้บริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Image


Posted by : งานสภามหาวิทยาลัย

ปรับปรุง : Mar 30, 2021     6 


GALLERY