งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

บุคลากร

นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา

หัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ

นางปิยะนุช สุขเพ็ชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางนงคราญ คงสมทรง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป