งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง

รองประธาน

นางสาวกาญจนา เงินอ่อน

กรรมการ

อาจารย์ ดร.กาวี ศรีรัตน์

กรรมการ

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน์

กรรมการ

ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

กรรมการ

กรรมการ

อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์

กรรมการ

อาจารย์พิเชษฐ์ เนตรสว่าง

กรรมการ

อาจารย ดร.วุฒิพงษ์ แปงใจ

กรรมการ

อาจารย์สุภารัตน์ ชัยกิตติภรณ์

กรรมการ

อาจารย์ ดร.อัครวินท์ ศาสนพิทักษ์

กรรมการ

อาจารย์ชเนตตี พุ่มพฤกษ์

กรรมการและเลขานุการ

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดี

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร

อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

ดร.นพดล ปรางค์ทอง

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ

ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และพัฒนาท้องถิ่น

ผศ.บุญไท เจริญผล

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและกฎหมาย

อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

คณบดีคณะครุศาสตร์

รศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

คุณลักขณา เตชวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช

ประธาน

นางอติภา เองตระกูล

รองประธาน

นายสมชาย สุรชาตรี

รองประธาน

ดร.สุรภีร์ โรจนวงศ์

กรรมการ

นางจวงจันทร์ เปลี่ยนคง

กรรมการ

ดร.สุเมธี จันทร์หอม

กรรมการ

ดร.จรูญศักดิ์ สุนทรเดชา

กรรมการ

นายเกียรติยศ ศรีสกุล

กรรมการ

นางมนวิภา ประชัญคดี

กรรมการ

นางสาวพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญเดือน ชวนประสิทธิ์

กรรมการ

นายชาลี เส้นขาว

กรรมการ

นางศิริพร กฤชสินชัย

กรรมการ

นายพันธ์ุเทพ สุลีสถิร

กรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ณรงค์ มีฐานะ

กรรมการ

นายสมศักดิ์ งามสมเกล้า

กรรมการ

นางธิติมานันท์ น้ำเงินพัฒน์

กรรมการ

นายฉลองศักดิ์ อารีย์วงศ์

กรรมการ

นายเฉลิมชัย ไวยชิตา

กรรมการ

นางสาวอินทิรา สวัสดิ์พาณิชย์

กรรมการ

นางสาวดวงนภา วิจิตรเขื่อนขันท์

กรรมการ

ดร.มนต์ชัย รุ้งทองผ่องอำไพ

กรรมการ

นายธนบดี นาคประเสริฐ ประธานสภานักศึกษาภาคปกติ

กรรมการ

นายสุทัศน์ แก้วสว่าง นายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ

กรรมการ

ดร.นพดล ปรางค์ทอง

กรรมการและเลขานุการ

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

ประธาน กรรมการ

รศ.ดร.สมคิด พรมจุ้ย

รองประธาน

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรม

กรรมการ

รศ.ดร.บุญวัตร์ อัตชู

กรรมการ

รศ.จรูญ รัตนกาล

กรรมการ

รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์

กรรมการและเลขานุการ

นายอภิชาติ จีระวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นายไพบูลย์ เสียงก้อง

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

นายปราจิน เอี่ยมลำเนา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.วราภรณ์ สีหนาท

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายธนาคม จงจิระ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวช อินทองปาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.สุรพงษ์ มาลี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดี

ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนบริหาร

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนบริหาร

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนบริหาร

ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนบริหาร

ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ดร.นพดล ปรางค์ทอง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ