ข้อบังคับ/คำสั่ง/ประกาศ/ปฏิทินสหกิจศึกษา

7 มกราคม 2564

แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

17 กันยายน 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

17 กันยายน 2563

แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

17 สิงหาคม 2563

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 1/2563

17 สิงหาคม 2563

คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2562

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 5 (1 Pages)