ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน

ภายหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องเดินทางกลับมายังมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมหลังกลับจากสถานประกอบการ ตามปฏิทินสหกิจศึกษากำหนดดังนี้

1. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมีหลักสูตรเป็นผู้ดำเนินการ คณาจารย์ประจำสาขาวิชาเพื่อสอบถามปัญหาให้คำปรึกษาหารือ ข้อเสนอแนะ และแนวคิดที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเอง พร้อมทั้งส่งรายงานทางวิชาการให้แก่คณาจารย์นิเทศทำการพิจารณา และนักศึกษาต้องแก้ไขรายงานให้สมบูรณ์ตามระยะเวลาที่สาขาวิชากำหนด

2. ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถในการนำเสนอและถ่ายทอดประสบการณ์ ซึ่งเป็นสาระสำคัญของสหกิจศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษา จึงจัดให้นักศึกษาที่กลับจากสถานประกอบการร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานระหว่าง นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของคณาจารย์นิเทศประจำสาขาวิชา

การประเมินผล