ระหว่างการปฏิบัติงาน

เพื่อให้การประสานงานระหว่างนักศึกษาและเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาจะต้องแจ้งข้อมูลที่จำเป็นให้กับศูนย์สหกิจศึกษา ภายในระยะเวลาที่กำหนดดังนี้

1. ในระหว่างสัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องแจ้งรายงานตัวเข้าปฏิบัติงาน และแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด และแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงานพนักงานที่ปรึกษา ตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยระบุสถานที่ปฏิบัติงาน ได้แก่ ชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ ข้อมูลพนักงานที่ปรึกษาและตำแหน่งหน้าที่ที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย หมายเลขโทรศัพท์ และโทรสารที่จะติดต่อกับนักศึกษาและพนักงานที่ปรึกษา

2. ในระหว่างสัปดาห์ที่ 2 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อแจ้งรายละเอียดแผนการปฏิบัติงาน (Work Plan)

3. ในระหว่างสัปดาห์ที่ 3 ของการปฏิบัติงาน นักศึกษาจะต้องแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อให้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากสถานประกอบการและส่งมาที่ศูนย์สหกิจศึกษา เพื่อให้คณาจารย์นิเทศได้ตรวจสอบ และให้คำแนะนำ นักศึกษาอาจจะเริ่มเขียนรายงานได้ทันทีหากคณาจารย์นิเทศ ไม่ได้แจ้งแก้ไขหัวข้อ หรือเค้าโครงร่างรายงาน ทั้งนี้คณาจารย์นิเทศอาจจะให้คำแนะนำเพิ่มเติมระหว่างการไปนิเทศงาน โดยนักศึกษาต้องเสนอข้อมูลรายละเอียดให้พนักงานที่ปรึกษาตรวจและให้ความเห็นชอบด้วย หากมีเหตุขัดข้องประการใดที่ทำให้ไม่สามารถแจ้งข้อมูลรายละเอียดได้ตามกำหนดนักศึกษาจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาทราบทันที

4. ในระหว่างปฏิบัติงาน นักศึกษาควรจดบันทึกการทำงานประจำวันและสรุปการทำงานประจำสัปดาห์เพื่อรายงานการปฏิบัติงานให้พนักงานที่ปรึกษาทราบ และเพื่อใช้ประกอบการเขียนรายงานวิชาการของนักศึกษา นักศึกษาควรจะตั้งใจทำงาน มีความขยัน อดทน เพื่อให้งานบรรลุผลสำเร็จ หากนักศึกษาไม่เข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายควรซักถามขอคำแนะนำจากพนักงานที่ปรึกษาและควรรายงานผลการปฏิบัติงานให้พนักงานที่ปรึกษาทราบ

5. การส่งรายงานทางวิชาการสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องส่งร่างรายงานวิชาการที่จัดพิมพ์เสร็จสิ้นสมบูรณ์ให้แก่พนักงานที่ปรึกษาอย่างน้อย 4 สัปดาห์ ก่อนเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานและจะต้องแก้ไขตามที่พนักงานที่ปรึกษาแนะนำ แล้วจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนกลับมหาวิทยาลัย

การนิเทศงานสหกิจศึกษา

ศูนย์สหกิจศึกษาได้จัดให้มีการนิเทศงานโดยคณาจารย์นิเทศประจำสาขาวิชาในช่วงสัปดาห์ที่ (8-15) ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยอาจมีเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาร่วมเดินทางไปนิเทศงานอย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างที่นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการ

1. วัตถุประสงค์ของการนิเทศงานสหกิจศึกษา

1.1 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาที่กำลังปฏิบัติงานโดยลำพัง ณ สถานประกอบการ ซึ่งนักศึกษาจะต้องอยู่ไกลครอบครัว เพื่อน และคณาจารย์

1.2 เพื่อดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกิจศึกษา

1.3 เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ทั้งปัญหาด้านวิชาการ และปัญหาการปรับตัวของนักศึกษาในสภาวะการปฏิบัติงานจริง

1.4 เพื่อขอรับทราบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดการมาปฏิบัติงานของนักศึกษาในระบบสหกิจศึกษา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกันและกัน

1.5 เพื่อประเมินผลการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย

2. ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา ประกอบด้วย

2.1 เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาจะประสานงานกับประธานคณาจารย์นิเทศทุกสาขาวิชา เพื่อกำหนดแผนการนิเทศงานของสาขาวิชาทั้งภาคการศึกษา โดยคณาจารย์ในสาขาวิชาจะร่วมวางแผนการนิเทศงานสหกิจศึกษากับเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ซึ่งจะทำการนิเทศระหว่างสัปดาห์ที่ 8-15 ของการปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนที่ไปปฏิบัติงานจะต้องได้รับการนิเทศงานจากคณาจารย์นิเทศอย่างน้อย 1-2 ครั้งในระหว่างที่ปฏิบัติงาน

2.2 เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อนัดหมายวันและเวลาที่คณาจารย์นิเทศจะเดินทางไปนิเทศนักศึกษา ณ สถานประกอบการ

2.3 เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษารวบรวมแฟ้มประวัตินักศึกษาพร้อมรายละเอียดสถานประกอบการส่งมอบให้คณาจารย์นิเทศก่อนวันเดินทาง 7 วันทำการ ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงวันนิเทศจากแผนที่กำหนดไว้

2.4 คณาจารย์นิเทศเดินทางไปนิเทศงานตามกำหนดนัดหมาย โดยมีหัวข้อการนิเทศงาน คือ ตรวจสอบคุณภาพงาน และหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย ติดตามผลการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานของนักศึกษา ให้คำปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านวิชาการ และการพัฒนาตนเองของนักศึกษา

2.5 ศูนย์สหกิจศึกษาจะแจ้ง ประสานงานให้นักศึกษาทราบกำหนดการไปนิเทศของคณาจารย์ เพื่อรอพบคณาจารย์นิเทศ หากนักศึกษามีการเดินทางหรือเปลี่ยนสถานที่ทำงานในวันดังกล่าว หรือมีเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน หรืออื่น ๆ ที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ ให้นักศึกษาติดต่อศูนย์สหกิจศึกษา หรือคณาจารย์นิเทศโดยด่วน เพื่อเปลี่ยนแปลงการนัดหมายใหม่