คุณสมบัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา

1. สอบผ่านรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา

2. มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 นับถึงภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนทำการสมัครงานสหกิจศึกษา

3. ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักการศึกษาในภาคการศึกษาสหกิจศึกษา

4. ไม่เคยต้องโทษวินัยนักศึกษาตั้งแต่ระดับพักการศึกษาขึ้นไป เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและได้รับการรับรองความประพฤติจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

การสมัครงานสหกิจศึกษา

1. นักศึกษาสามารถสมัครงานที่ได้รับการเสนอจากสถานประกอบการ ซึ่งได้ประกาศให้นักศึกษาทราบในเว็บไซต์งานศูนย์สหกิจศึกษา ในการสมัครงานนักศึกษาจะได้รับการปฏิบัติเสมือนการสมัครเข้าทำงานจริงกับสถานประกอบการนั้นๆ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.1 นักศึกษาสามารถสมัครงานได้ตามความสนใจครั้งละ 1 แห่งโดยเลือกสถานประกอบการจากประกาศของศูนย์สหกิจศึกษา หากนักศึกษาไม่ได้รับการคัดเลือก สามารถสมัครงานใหม่ จนกว่าจะได้รับการคัดเลือกจากสถานประกอบการ

1.2 สถานประกอบการจะคัดเลือกนักศึกษาไปปฏิบัติงาน โดยอาจจะพิจารณาจากใบสมัครอย่างเดียวหรืออาจจะสัมภาษณ์นักศึกษาด้วย ซึ่งเมื่อนักศึกษาส่งใบสมัครแล้ว ควรตรวจสอบการประกาศเรียนสัมภาษณ์งานจากสถานประกอบการเป็นระยะ ๆ หลังจากนั้น สถานประกอบการจะส่งผลการคัดเลือกนักศึกษา ให้ศูนย์สหกิจศึกษาทราบ และศูนย์สหกิจศึกษาจะประกาศผลการคัดเลือกให้นักศึกษาทราบในเว็บไซต์และแจ้งนักศึกษาตามปฏิทิน

1.3 การเลือกสมัครงานนักศึกษาควรเลือกสถานประกอบการ และลักษณะงานที่ตรงกับความสนใจและความถนัดของนักศึกษาเป็นหลัก ไม่ควรคำนึงถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่สถานประกอบการเสนอให้เท่านั้น ก่อนตัดสินใจสมัครงานนักศึกษาสามารถขอคำปรึกษา แนะนำจากเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา เพื่อขอข้อมูลโดยละเอียดของตำแหน่งงานและสถานประกอบการเพิ่มเติม

2. นักศึกษาสามารถหาแหล่งสมัครงานสหกิจศึกษาได้เองตามความสนใจ และเสนอให้อาจารย์ที่ปรึกษาและหลักสูตรให้ความเห็นชอบตามลำดับได้ดังนี้

2.1 นักศึกษาหาแหล่งฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเอง และส่งใบสมัครงานสหกิจศึกษาให้ศูนย์สหกิจศึกษา

2.2 ศูนย์สหกิจศึกษาดำเนินการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอเข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่นักศึกษาแจ้งมา พร้อมแนบแบบตอบรับและแบบเสนองานสหกิจศึกษาให้สถานประกอบการส่งกลับมายังศูนย์สหกิจศึกษา

2.3 สถานประกอบการส่งแบบตอบรับและแบบเสนองานสหกิจศึกษา กลับคืนมาให้ศูนย์สหกิจศึกษา

2.4 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และรับหนังสือส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา พร้อมแบบฟอร์มต่างๆ

2.5 นักศึกษาเริ่มออกฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตามสถานประกอบการ ตามปฏิทินที่ศูนย์สหกิจศึกษากำหนด