ขั้นตอนการนิเทศงานสหกิจศึกษา

การออกไปนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ควรแจ้งให้สถานประกอบการจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างพนักงานที่ปรึกษา คณาจารย์นิเทศ และนักศึกษา และการประชุมโดยลำพัง ระหว่างคณาจารย์นิเทศกับพนักงานที่ปรึกษา และคณาจารย์นิเทศกับนักศึกษา ใช้เวลารวมแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อนักศึกษา 1 คน ต่อสถานประกอบการ 1 แห่ง กำหนดแผนงานการนิเทศงานดังนี้

1. อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาต้องประสานงานกับศูนย์สหกิจศึกษา เพื่อร่วมกันกำหนดแผนการนิเทศงาน และการนัดหมายวันและเวลากับสถานประกอบการ

2. เตรียมการจัดตารางการออกนิเทศงาน ตลอดจนนัดหมายกับตัวแทนสถานประกอบการ

3. การนิเทศงานจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 15 สัปดาห์ และต้องนิเทศงานอย่างน้อย 2 ครั้ง นับจากนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างๆ ควรนิเทศในช่วงสัปดาห์ที่ 6-8 และช่วงสัปดาห์ที่ 10-14 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้นักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน

4. การรวบรวมแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาแฟ้มประวัติของนักศึกษาสหกิจศึกษา พร้อมรายละเอียดสถานประกอบการก่อนวันเดินทางนิเทศงาน

5. การนิเทศงาน คือ การตรวจคุณภาพงานและหัวข้อรายงานที่สถานประกอบการมอบหมาย ติดตามผลการปฏิบัติงาน และความก้าวหน้าในการจัดทำรายงานของนักศึกษา

6. หลังจากเสร็จสิ้นการนิเทศงาน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาจะประเมินผลการนิเทศงานทั้งสถานประกอบการและงานนักศึกษาสหกิจศึกษาตามแบบฟอร์ม