สถานประกอบการที่สนใจและประสงค์รับนักศึกษาต้องทำ

1. แจ้งความประสงค์รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงานในภาคการศึกษา โดยแจ้งให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ทราบก่อนภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะออกไปปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา เพื่อประโยชน์การติดต่อและประสานงานกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา ในการจัดหานักศึกษาได้ตรงกับความต้องการ และจะทำให้สถานประกอบการสามารถวางแผนเรื่องการมอบหมายงานให้แก่นักศึกษาสหกิจศึกษาได้ล่วงหน้าด้วย

2. การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ ได้แก่

- การสร้างความเข้าใจ การให้ความสำคัญให้แก่ ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ฝ่ายบุคคล) พนักงานที่ปรึกษาและฝ่ายปฏิบัติการ

- กำหนดลักษณะงานและแผนงานปฏิบัติงาน ที่จะมอบหมายให้นักศึกษาสหกิจศึกษาปฏิบัติตลอดระยะเวลา 4 เดือนเต็ม

- จัดหาพนักงานที่ปรึกษาหรือพนักงานพี่เลี้ยง

3. รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าปฏิบัติงาน ได้แก่ การคัดเลือกนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษา ส่งนักศึกษาเข้ารับการปฏิบัติงานจริง

4. การนิเทศงานนักศึกษา โดยมีส่วนร่วมนัดหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ในสาขาวิชาเพื่อนิเทศนักศึกษาและดำเนินการนิเทศงานตามขั้นตอน

5. การติดตามและประเมินผล อาทิ การประชุมนักศึกษา การรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานนักศึกษาและการประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

6. การจัดปัจฉิมนิเทศ (นำเสนองาน) ณ สถานประกอบการเพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษา ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานฯ และได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนกับผู้บริหาร บุคลากรฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานนักศึกษาก่อนสิ้นสุดการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา