การประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

ผู้ที่จะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา คือ พนักงานที่ปรึกษา ที่สถานประกอบการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลนักศึกษาโดยตรง ซึ่งสำนักงานสหกิจศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษาในสาขาวิชา จะจัดส่งแบบฟอร์มการประเมินผลปฏิบัติงานให้แก่สถานประกอบการ ในระหว่างที่ออกไปนิเทศงานนักศึกษา

การประเมินนั้นจะมีทั้งการประเมินความประพฤติ การเข้ากับผู้ร่วมงานคนอื่น การเคารพต่อระเบียบวินัยขององค์กร ความรู้ความสามารถ และทักษะในการทำงาน เป็นต้น หลังจากที่กรอกผลการประเมิน ในแบบฟอร์มที่ได้รับเสร็จแล้ว สถานประกอบการต้องจัดส่งคืนมายังอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา ในสาขาวิชา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ผลการเรียนนักศึกษาในลำดับต่อไป

เกณฑ์การวัดผลเพื่อประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา

1. การวัดและการประเมินผลการศึกษาของรายวิชาสหกิจศึกษา จะใช้ผลการประเมินเป็นระบบสัญลักษณ์ ระดับคะแนน และค่าระดับคะแนน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ดังนี้

ทั้งนี้ การประเมินผลรายวิชาสหกิจศึกษา หากได้รับคะแนนต่ำกว่า “C” ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ในรายวิชานี้

การประเมินผลเพื่อกำหนดระดับคะแนนของรายวิชาสหกิจศึกษาจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

2. ในระหว่างปฏิบัติงานในสถานประกอบการจะต้องมีพนักงานที่ปรึกษา 1 คนเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และจะต้องมีคณาจารย์นิเทศจากสถานศึกษา ไปนิเทศงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยต้องมีการประชุมร่วมกันทั้งสามฝ่าย ประกอบด้วย คณาจารย์นิเทศพนักงานที่ปรึกษา และนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาและให้ข้อเสนอแนะ

3. เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องนำเสนอผลการปฏิบัติงานที่สถานประกอบการและสถานศึกษา

4. การประเมินผลการปฏิบัติงานและรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีสัดส่วนการให้คะแนนจากพนักงานที่ปรึกษาร้อยละ 50 และจากคณาจารย์นิเทศ ร้อยละ 50

5. คณาจารย์นิเทศรวบรวมผลการประเมินรายวิชาสหกิจศึกษาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาพิจารณาเห็นชอบ และเสนอให้คณบดีอนุมัติผลการเรียนต่อไป