ประโยชน์ของสหกิจศึกษาต่อนักศึกษา

1. ได้ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ได้เรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้

2. ได้รับประสบการณ์วิชาชีพตามสาขาวิชาที่นอกเหนือไปจากการเรียนในห้องเรียน

3. เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในด้านการทำงานร่วมกับผู้อื่นความรับผิดชอบ และความมั่นใจในตนเองมากขึ้น

4. สามารถเลือกสายอาชีพได้ถูกต้องและเหมาะสมกับตนเองเนื่องจากได้ค้นพบความถนัดของตนเอง

5. มีโอกาสได้รู้จักเพื่อนในสายงานอาชีพเดียวกันเพิ่มขึ้น

6. มีโอกาสได้รับการเสนองานก่อนสำเร็จการศึกษา

7. ลดระยะเวลาการปรับตัวและการเรียนรู้งานเมื่อเข้าทำงาน

ประโยชน์ของสหกิจศึกษาต่อสถาบันการศึกษา

1. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานประกอบการ

2. ได้รับข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน

3. ช่วยให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับจากตลาดแรงงาน

ประโยชน์ของสหกิจศึกษาต่อสถานประกอบการ

1. มีนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานที่มีประโยชน์กับสถานประกอบการตลอดทั้งปี

2. พนักงานประจำมีเวลามากขึ้นที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นที่มีความสำคัญกว่า

3. เกิดความร่วมมือทางวิชาการและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานศึกษาช่วยพัฒนาบัณฑิตของชาติ

4. เป็นวิธีการช่วยคัดเลือกนักศึกษาเข้าเป็นพนักงานประจำในอนาคตด้วยโดยไม่จำเป็นต้องมีการทดลองงาน