ดาวน์โหลด

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

ไฟล์ล่าสุด

 1. Coop-ARU 01 แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมสหกิจศึกษา
 2. Coop-ARU 02 แบบเสนองานสหกิจศึกษา
 3. Coop-ARU 03 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา
 4. Coop-ARU 04 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
 5. Coop-ARU 05 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 6. Coop-ARU 06 แบบแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา และแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 7. Coop-ARU 07 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 8. Coop-ARU 08 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
 9. Coop-ARU 09 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา
 10. Coop-ARU 12 แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 11. Coop-ARU 13 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 12. Coop-ARU 14 แบบคำร้องทั่วไป
 13. Coop-ARU 15 แบบแจ้งขอเปลี่ยน ย้าย สถานประกอบการ
 14. Coop-ARU 16 หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 15. Coop-ARU 17 แบบแจ้งยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 16. Coop-ARU 18 แบบแจ้งขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
 17. Coop-ARU 19 แบบสอบถามภาวะการหางานทำของบัณฑิต