“โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ”


  • ศูนย์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัด “โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาสหกิจศึกษาและสถานประกอบการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เป็นพื้นที่ในการนำเสนอผลการดำเนินโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสหกิจศึกษาต่อไป 2. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และสถานประกอบการ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนางานด้านสหกิจศึกษาต่อไปในอนาคต 3. เป็นการคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมการประกวดสหกิจศึกษาระดับเครือข่าย โดยมีตัวแทนจากสถานประกอบการ นักศึกษา คณาจารย์ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำเสนอ

Posted by : สหกิจศึกษา

ปรับปรุง : Mar 05, 2021แฟ้มภาพกิจกรรม