งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

ประกาศราคากลาง

11:57  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางงานจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:20  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ จ้างจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชการที่ 10 จำนวน 1 งาน ในงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถายวัดไตรตรึง ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09:38  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างจัดขบวนเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลก จำนว 1 ขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:14  วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ 3,600 ANSL จำนวน 14 เครื่อง ประจำคณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:33  วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง งานจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ Microsoft Campus จำนวน 1 สิทธิ์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

17:28  วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำห้องอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี และห้องเลขานุการ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:37  วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ การจัดซื้อรายการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต TOP UP ให้แก่นักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:31  วันพฤหัส ที่ 09 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างบ่าย และนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:05  วันพฤหัส ที่ 09 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงหม้อแปลงไฟฟ้ารอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:04  วันพฤหัส ที่ 09 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาร การดำเนินงานโบราณคดีในพื้นที่ปรับปรุงรอบสระน้ำหน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 (คลองฉะไกรน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:59  วันพฤหัส ที่ 09 ธันวาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาลานจอดรถ (ตลาดนัด) ด้านข้างอาคารบ้านพลูหลวง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17:06  วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางงานประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมระบบจำลองการเรียนรู้กายวิภาคมนุษย์พร้อมจอสัมผัส จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:46  วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการผลิตชิ้นงาน และควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:30  วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าสี จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:45  วันพฤหัส ที่ 18 พฤศจิกายน  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม (โรงยิม 2) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:33  วันพฤหัส ที่ 18 พฤศจิกายน  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ทดสอบความงอกเมล็ดชนิดประตูเดียว จำนวนว 1 ตู้ ประจำสาขาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:28  วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 10 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:32  วันพุธ ที่ 04 สิงหาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารการศึกษา จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:03  วันพุธ ที่ 04 สิงหาคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำกองบริการการศึกษาและกองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:47  วันจันทร์ ที่ 02 สิงหาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:13  วันศุกร์ ที่ 07 พฤษภาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:48  วันพุธ ที่ 28 เมษายน  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:07  วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21:59  วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22:12  วันพุธ ที่ 17 มีนาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสวนหลวง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20:58  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20:57  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:12  วันพุธ ที่ 10 มีนาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:54  วันพฤหัส ที่ 04 มีนาคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน จำนวน 5 กลุ่มสาระวิชา ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:53  วันพฤหัส ที่ 25 กุมภาพันธ์  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:22  วันศุกร์ ที่ 05 กุมภาพันธ์  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองบริการการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:41  วันศุกร์ ที่ 08 มกราคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:07  วันศุกร์ ที่ 08 มกราคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณรายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ประจำอาคารท้องฟ้าจำลอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:18  วันอังคาร ที่ 05 มกราคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูงพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลสำหรับใช้ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:16  วันอังคาร ที่ 05 มกราคม  2564
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องเรียน จำนวน 2 เครื่อง ประจำสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:24  วันอังคาร ที่ 05 มกราคม  2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12:05  วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมผนังและทาสีภายนอกอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:03  วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อทติดตั้งครุภัณฑ์ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12:02  วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อทติดตั้งครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:58  วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองบริการการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:51  วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 45 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:44  วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายแกนหลัก จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:40  วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:43  วันพฤหัส ที่ 17 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:17  วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม  2563
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างจัดขบวนเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:25  วันพุธ ที่ 09 ธันวาคม  2563
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างติดตั้งระบบแสงเสียง จำนวน 1 งาน ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถาน วัดไตรตรึง ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:48  วันอังคาร ที่ 08 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาลหอพักนักศึกษาอู่ทอง หอ 3, หอ 5 และหอ 6 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:45  วันอังคาร ที่ 08 ธันวาคม  2563
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างการแสดงดนตรีและนาฎศิลป์ จำนวน 1 งาน งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถาน วัดไตรตรึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17:41  วันพฤหัส ที่ 03 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมพร้อมอุปกรณ์สอบเทียบ จำนวน 2 เครื่อง ประจำคณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:35  วันพฤหัส ที่ 03 ธันวาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:11  วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:08  วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถังเก็บน้ำอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:03  วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:40  วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน  2563
ตารางวงเงินงบประมาณรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวัดอุณหภูมิพร้อมซอฟท์แวร์จับเฉพาะใบหน้า ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18:22  วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 6 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:22  วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล ด้านหลังอาคาร 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:20  วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องวัดความหนืด จำนวน 1 เครื่อง ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:36  วันจันทร์ ที่ 09 พฤศจิกายน  2563
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อและนวัตกรรมด้านเสียง ตำบลประตุชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:29  วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:10  วันจันทร์ ที่ 03 สิงหาคม  2563
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างจัดทำคู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ จำนวน 1,300 เล่ม และนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:28  วันพุธ ที่ 22 กรกฏาคม  2563
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บของและโถงทางเดินอาคารบัณฑิตวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:11  วันพุธ ที่ 22 กรกฏาคม  2563
ตารางวงเงินงบประมาณ ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่อง งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนนสายหลักและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:10  วันพุธ ที่ 22 กรกฏาคม  2563
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำอาคารหอประชุม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:08  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม  2563
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง จำนวน 40 เครื่อง และสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:07  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม  2563
ตารางวงเงินงบประมาณ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:58  วันศุกร์ ที่ 03 กรกฏาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (ห้อง 47201) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:27  วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน  2563
ตารางวงเงินงบประมาณประกวดราคาซื้อระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:22  วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน  2563
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:41  วันศุกร์ ที่ 05 มิถุนายน  2563
ตารางวงเงินงบประมาณและราคากลางรายการจัดซื้อครุภัณฑ์รถไฟฟ้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:53  วันพุธ ที่ 13 พฤษภาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อ SIM โทรศัพท์มือถือ โครงการเข้าถึงเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21:49  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึกกีฬาในร่ม (โรงยิม 1) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:23  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:22  วันศุกร์ ที่ 01 พฤษภาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:28  วันอังคาร ที่ 21 เมษายน  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:27  วันอังคาร ที่ 21 เมษายน  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องโปรเจคเตอร์ แบบ Short throw จำนวน 25 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:26  วันอังคาร ที่ 21 เมษายน  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสัดส่วนร่างกาย จำนวน 1 เครื่อง ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:25  วันอังคาร ที่ 21 เมษายน  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อชุดตรวจสมรรถภาพการได้ยินพร้อมตู้ป้องกันเสียงรบกวน จำนวน 1 ชุด ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:24  วันพฤหัส ที่ 26 มีนาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน นโยบายเรียนฟรี 15 ปี จำนวน 6 กลุ่มสาระวิชา ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:23  วันพฤหัส ที่ 26 มีนาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:50  วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 103 รายการ ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม

16:23  วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:19  วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์อุปกรณ์เก็บข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:45  วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องมินิเธียเตอร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:46  วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องโสตทัศนวัสดุ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:02  วันศุกร์ ที่ 07 กุมภาพันธ์  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงพื้นชั้นดาดฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:21  วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:35  วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถด้านข้างอาคารบ้านพลูหลวง (ตลาดนัด) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:34  วันจันทร์ ที่ 20 มกราคม  2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างเหมาอบรม Tutor TOEFL ITP จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:23  วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม  2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:04  วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน  2562
ตารางแสดวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างเหมาจัดอบรม Tutor TOEFL ITP จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:02  วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน  2562
ตารางแสดวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างเหมาอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา จำนวน 4 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:00  วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน  2562
ตารางแสดวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างเหมา English Day จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:43  วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน  2562
ตารางแสดวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างเหมาจัดสอบ Tutor TOEFL ITP จำนวน 2 ครั้ง ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:48  วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม  2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:11  วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม  2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:55  วันศุกร์ ที่ 19 กรกฏาคม  2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 30 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:20  วันพฤหัส ที่ 06 มิถุนายน  2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ประจำศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:42  วันอังคาร ที่ 23 เมษายน  2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมารและราคากลาง จ้างจัดทำระบบเสียงและแสง โครงการลานวัฒนธรรมอยุธยาน่ายล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:39  วันอังคาร ที่ 09 เมษายน  2562
ตารางวงเงินงบประมาณ การจ้างเหมาดำเนินการสอบ placement test ประจำศุนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14:48  วันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม  2562
ตารางวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่ลานอเนกประสงค์ข้างอาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


กิจกรรม