งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

คุณลักษณะการจัดซื้อจ้าง

12:02  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
แบบรูปรายการ จ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานและอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:21  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ขอบเขตของงาน จ้างจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชการที่ 10 จำนวน 1 งาน ในงาน "ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก" ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถายวัดไตรตรึง ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

09:38  วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม  2564
ขอบเขตของงาน จ้างจัดขบวนเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลก จำนวน 1 ขบวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:15  วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม  2564
รายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 3,600 ANSL จำนวน 14 เครื่อง ประจำคณะครุศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13:28  วันพุธ ที่ 15 ธันวาคม  2564
รายละเอียดคุณลักษณะการจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม Microsoft Campus จำนวน 1 สิทธิ์

17:28  วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม  2564
รายละเอียดคุณลักษณะ ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำห้องอธิการบดี ห้องรองอธิการบดี และห้องเลขานุการ อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10:39  วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม  2564
รายละเอียดคุณลักษณะ การจัดซื้อรายการสนับสนุนอินเทอร์เน็ต TOP UP ให้แก่นักศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:31  วันพฤหัส ที่ 09 ธันวาคม  2564
ขอบเขตของงาน งานจ้างประกอบอาหารกลางวัน อาหารว่างบ่าย และนม ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โรงเรียนสาธิตปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:05  วันพฤหัส ที่ 09 ธันวาคม  2564
ขอบเขตของงาน งานจ้างเหมาปรัปปรุงหม้อแปลงไฟฟ้ารอบมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:04  วันพฤหัส ที่ 09 ธันวาคม  2564
ขอบเขตของงานการดำเนินงานโบราณคดีในพื้นที่ปรับปรุงรอบสระน้ำหน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 (คลองฉะไกรน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:02  วันพฤหัส ที่ 09 ธันวาคม  2564
แบบรูปรายการงานจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถ (ตลาดนัด) ด้านข้างอาคารบ้านพลูหลวง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17:11  วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน  2564
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรมระบบจำลองการเรียนรู้กายวิภาคมนุษย์พร้อมจอสัมผัส จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:47  วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน  2564
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการผลิตชิ้นงาน และควบคุมเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:05  วันศุกร์ ที่ 19 พฤศจิกายน  2564
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่าสี จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง จำนวน 1 เครื่อง ประจำสาขาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:44  วันพฤหัส ที่ 18 พฤศจิกายน  2564
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม (โรงยิม 2) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:43  วันพฤหัส ที่ 18 พฤศจิกายน  2564
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม (โรงยิม 2) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:17  วันพฤหัส ที่ 18 พฤศจิกายน  2564
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬาในร่ม (โรงยิม 2) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:36  วันพฤหัส ที่ 18 พฤศจิกายน  2564
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ทดสอบความงอกเมล็ดชนิดประตูเดียว ประจำสาขาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:32  วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม  2564
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 10 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:04  วันพุธ ที่ 04 สิงหาคม  2564
รายละเอียดการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำกองบริการการศึกษา และกองนโยบายและแผน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:47  วันจันทร์ ที่ 02 สิงหาคม  2564
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:13  วันศุกร์ ที่ 07 พฤษภาคม  2564
ข้อกำหนดและขอบเขตงานจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:49  วันพุธ ที่ 28 เมษายน  2564
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:06  วันจันทร์ ที่ 29 มีนาคม  2564
รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22:00  วันศุกร์ ที่ 19 มีนาคม  2564
ข้อกำหนดและขอบเขตงานจ้างครูต่างชาติเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสอนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22:10  วันพุธ ที่ 17 มีนาคม  2564
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสวนหลวง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22:10  วันพุธ ที่ 17 มีนาคม  2564
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสวนหลวง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22:09  วันพุธ ที่ 17 มีนาคม  2564
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสวนหลวง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22:09  วันพุธ ที่ 17 มีนาคม  2564
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสวนหลวง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22:07  วันพุธ ที่ 17 มีนาคม  2564
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสวนหลวง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

22:06  วันพุธ ที่ 17 มีนาคม  2564
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสวนหลวง จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21:03  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
รายการประกอบแบบประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21:02  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21:01  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21:01  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21:00  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21:00  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21:00  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21:00  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20:59  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคารวิทยบริการ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20:57  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
รายการประกอบแบบประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20:56  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20:56  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20:55  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20:55  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20:54  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20:54  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20:54  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20:53  วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม  2564
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 4 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:11  วันพุธ ที่ 10 มีนาคม  2564
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:55  วันพฤหัส ที่ 04 มีนาคม  2564
รายการจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 5 กลุ่มสาระวิชา ประจำโรงเรียนสาธิตมัธยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:52  วันพฤหัส ที่ 25 กุมภาพันธ์  2564
รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาซื้อชุดข้อสอบออนไลน์ ประจำโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:23  วันศุกร์ ที่ 05 กุมภาพันธ์  2564
รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองบริการการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:49  วันพุธ ที่ 13 มกราคม  2564
รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 45 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุงแก้ไข) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:40  วันศุกร์ ที่ 08 มกราคม  2564
รายละเอียดคุณลักษณะรายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ประจำงานโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:08  วันศุกร์ ที่ 08 มกราคม  2564
รายละเอียดคุณลักษณะรายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ประจำอาคารท้องฟ้าจำลอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:20  วันอังคาร ที่ 05 มกราคม  2564
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูงพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผลสำหรับใช้ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:15  วันอังคาร ที่ 05 มกราคม  2564
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงห้องเรียน จำนวน 2 เครื่อง ประจำสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:26  วันอังคาร ที่ 05 มกราคม  2564
รายละเอียดคุณลักษณะ รายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดประกอบหุ่นยนต์เพื่อการศึกษา จำนวน 1 ชุด ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:39  วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมผนังและทาสีภายนอกอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:38  วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม  2563
งวดงานงวดเงินประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมผนังและทาสีภายนอกอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:37  วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม  2563
แบบรูปรายการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาซ่อมแซมผนังและทาสีภายนอกอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:36  วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อทติดตั้งครุภัณฑ์ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:28  วันพุธ ที่ 30 ธันวาคม  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาจัดซื้อพร้อทติดตั้งครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณแกนหลัก จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:57  วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 เครื่อง ประจำกองบริการการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:50  วันจันทร์ ที่ 21 ธันวาคม  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 45 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:42  วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายแกนหลัก จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:39  วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม  2563
รายละเอียดประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Firewall) จำนวน 1 ระบบ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:26  วันพฤหัส ที่ 17 ธันวาคม  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพและเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:19  วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม  2563
รายละเอียดขอบเขตของงาน ราคามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานจ้างจัดขบวนเฉลิมฉลองการเป็นมรดกโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:24  วันพุธ ที่ 09 ธันวาคม  2563
รายละเอียดขอบเขตของงาน จ้างติดตั้งระบบแสงเสียง จำนวน 1 งาน ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถาน วันไตรตรึง ระหว่างวันที่ 11-20 ธันวาคา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

16:47  วันอังคาร ที่ 08 ธันวาคม  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคากลางประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาลหอพักนักศึกษาอู่ทอง หอ 3, หอ 5 และหอ 6 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:47  วันอังคาร ที่ 08 ธันวาคม  2563
งวดงานงวดเงินประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาลหอพักนักศึกษาอู่ทอง หอ 3, หอ 5 และหอ 6 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:46  วันอังคาร ที่ 08 ธันวาคม  2563
แบบรูปรายการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาลหอพักนักศึกษาอู่ทอง หอ 3, หอ 5 และหอ 6 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:46  วันอังคาร ที่ 08 ธันวาคม  2563
รายละเอียดขอบเขตของงาน จ้างการแสดงดนตรีและนาฎศิลป์ จำนวน 1 งาน งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานหน้าโบราณสถาน วัดไตรตรึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17:39  วันพฤหัส ที่ 03 ธันวาคม  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสมพร้อมอุปกรณ์สอบเทียบ จำนวน 2 เครื่อง ประจำคณะวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17:35  วันพฤหัส ที่ 03 ธันวาคม  2563
ขอบเขตงานและหลักเกณฑ์การพิจารณาประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:11  วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกาศประกวดราคาจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมไมโครซอฟท์ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:06  วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน  2563
งวดงานงวดเงินประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถังเก็บน้ำอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:06  วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถังเก็บน้ำอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:05  วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน  2563
แบบรูปรายการประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถังเก็บน้ำอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 งาน ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:01  วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน  2563
งวดงานงวดเงินประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:01  วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16:00  วันศุกร์ ที่ 27 พฤศจิกายน  2563
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10:42  วันอังคาร ที่ 24 พฤศจิกายน  2563
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดวัดอุณหภูมิพร้อมซอฟท์แวร์จับเฉพาะใบหน้า ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18:27  วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน  2563
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 6 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:26  วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน  2563
งวดงานงวดเงินงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 6 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:26  วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 6 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:25  วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน  2563
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล ด้านหลังอาคาร 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:25  วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน  2563
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล ด้านหลังอาคาร 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:24  วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำและระบบสุขาภิบาล ด้านหลังอาคาร 1 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18:19  วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน  2563
รายละเอียดคุณลักษณะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง และครุภัณฑ์เครื่องวัดความหนืด จำนวน 1 เครื่อง ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14:34  วันจันทร์ ที่ 09 พฤศจิกายน  2563
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องผลิตสื่อและนวัตกรรมด้านเสียง ตำบลประตุชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11:29  วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม  2563
บัญชีแสดงรายการปริมาณและราคาประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11:27  วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม  2563
ขอบเขตงานประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด จำนวน 9 อาคาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:15  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม  2563
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอรายการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15:14  วันจันทร์ ที่ 13 กรกฏาคม  2563
รายละเอียดคุณลักษณะ ราคามาตรฐาน และหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอรายการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง จำนวน 40 เครื่อง และสายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

16:00  วันศุกร์ ที่ 03 กรกฏาคม  2563
งวดงานงวดเงินประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (ห้อง 47201) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:59  วันศุกร์ ที่ 03 กรกฏาคม  2563
ใบแสดงปริมาณงานและราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (ห้อง 47201) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15:58  วันศุกร์ ที่ 03 กรกฏาคม  2563
แบบรูปรายการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (ห้อง 47201) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


กิจกรรม