เลือกหัวข้อละคร

ประวัติละครชาตรีในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะสร้อยทองหิรัญ
คณะอุดมศิลป์กระจ่างโชติ
คณะจะเด็จดาวเด่น
คณะศรีจันทรานาฏศิลป์
คณะศรีประภาพร
คณะสุเทพบรรเทิง
คณะบังเอิญหลานสร้อยทอง
ประวัติและผลงาน นางสร้อยทอง มีชูโภชน์ หัวหน้าคณะสร้อยทองหิรัญ
ประวัติและผลงานนางอุดม กระจ่างโชติ หัวหน้าคณะอุดมศิลป์กระจ่างโชต
ประวัติและผลงาน นางราตรี กุลบท หัวหน้าคณะราตรีศิลป
ประวัติและผลงาน นางจินดา เสถียรอรรถ หัวหน้าคณะศรีจันทรา
ประวัติและผลงาน นางสาวจินดา สาสาร หัวหน้าคณะธิดา ณ บางไทร
ประวัติและผลงาน นายจะเด็จ สาสาร หัวหน้าคณะจะเด็จดาวเด่น