เลือกหัวข้อการเต้นรํา

การเล่นเพลงสังกรานต์ เพลงพื้นบ้าน การแสดงลำตัด
เพลงพื้นบ้านที่เป็นมหรสพในสมัยกรุงศรีอยุธยา
การร้องเพลงฉ่อย การเล่นลิเกและลำตัด การแสดงลำตัด
“คณะ จรัญ บ่อตาโล”
การแสดงลำตัด
“ไพรัช บ่อตาโล”
เพลงฉุยฉาย เพลงประกอบพิธีกรรม
การแสดงลิเก หนังตะลุงอยุธยา