เพลงแหล่ทำขวัญนาค

ด้านศิลปะการแหล่เพลง หมอทำขวัญ

1. ประวัติส่วนตัว
ชื่อ
นายสวัสดิ์ เสือข้าม อายุ 63 ปี
วัน เดือน ปีเกิด
1 มกราคม 2484
สถานภาพ
สมรสกับนางประยงค์ เสือข้าม
บุตร-ธิดา
ชาย 1 คน หญิง 2 คน
การศึกษา
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดสุคันธาราม
ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่
บ้านเลขที่ 91 หมู่ 9 ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย
(ที่สามารถติดต่อได้) จังหวัดพระนครศรีอฤธยา รหัสไปรษณีย์ 13170
โทรศัพท์ 0-1258-7705

2. ความเป็นมาหรือภูมิหลัง

นายสวัสดิ์ เสือข้าม มีอาชีพทำนา สมัยเด็กได้เห็นและฟังหมอทำขวัญนาคในงานบวช จึงเกิดความสนใจและชอบ และได้พยายามฝึกฝนด้วยตัวเองเรื่อยมา จนอายุประมาณ 28 ปี ได้ไปขอฝึกและเรียนจากอาจารย์เมี้ยน ซึ่งมีศักคิ์เป็นลุง (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ฝึกฝนอยู่ประมาณ 2 ปี จนเกิดความชำนาญและยึดเป็นอาชีพตั้งแต่ นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อเลี้ยงดูครอบครัว นอกเหนือจากอาชีพ ทำนา สนนราคาค่าจ้าง 1,000–1,500/ครั้ง ซึ่งลุงสวัสดิ์ได้บอกว่า “ขึ้นอยู่กับระยะทางของบ้านงานที่จ้างไปทำขวัญ” หากอยู่ไกลมากก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น งานที่จ้างไปทำขวัญมักเป็นงานบวชและงานแต่ง
3. การเผยแพร่ผลงาน

ลุงสวัสดิ์ เสือข้าม บอกว่า “อยากสอนให้ผู้สนใจวิชาแขนงนี้ แต่ขณะนี้ยังหาผู้สนใจจริง ๆ เพื่อจะฝึกให้ไม่มี โดยเฉพาะลูกหลานและเยาวชนยุคปัจจุบันไม่สนใจวิชาแขนงนี้เท่าที่ควร”
4. ปัญหาและอุปสรรค

งานพิธีต่างๆ เช่น งานบวช ปัจจุบันมักนิยมใช้พระทำขวัญนาคแทนหมอ ทำขวัญ ซึ่งทำให้ไม่มีงานจ้างเท่าที่ควร