เพลงกล่อมเด็ก

ส่วนเพลงกล่อมเด็ก มีลีลาแบบกลอน มีการแบ่งวรรค อย่างน้อย 4 วรรค เป็น 1 บท หรือ 1 คำกลอน และมีการส่งสัมผัสระหว่างวรรค เช่น

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงปฏิพากย์หรือเพลงร้องโต้ตอบเป็นกลอนเพลงที่มีการส่งสัมผัสท้ายบาททุกบาท