เพลงระบำ

ตัวอย่างเพลงระบำที่ใช้ร้องเป็นเพลงปรับ

“ระบำที่ไหนเอย
ระบำดอนเตย
อกของพี่จะช้ำ
เสียด้วยคำเขาเย้ย
ระบำดอนเตย
เขาก็รำงามเอย”