ดนตรี วงปี่พาทย์ คณะวินัยไทรน้อย

นายสังเวิยน สุขีลักษณ์

อายุ 60 ปี

อยู่บ้านเลขที่ 3/1 หมู่ 10 ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล โทรศัพท์ 035-726061

นายสังเวียน สุขีลักษณ์ ได้สืบทอดด้านดนตรีไทยมาจากบรรพบุรุษ ตั้งแต่ พ.ศ.2496 ได้รับการฝึกฝนจนมีความชำนาญ และเปิดสอนปี่พาทย์ให้กับเยาวชน รับจ้างบรรเลงตามงานพิธีต่างๆ เป็นผู้มีชื่อเสียงทางด้านดนตรีจนได้รับเกียรติให้เป็นครูสอนพิเศษตามโรงเรียนต่างๆ ปัจจุบันสอนดนตรีไทยให้กับโรงเรียนวัดช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นอกจากมีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรีไทยแล้ว นายสังเวียน สุขีลักษณ์ ยังมีความรู้ทางด้านการแพทย์แผนโบราณ มีวิชาชีพด้านการประกอบ โรคศิลปะแผนโบราณ ได้รับใบประกอบโรคศิลป ของกระทรวงสาธารณสุข