การแสดงดนตรีไทย วงปี่พาทย์

วงปี่พาทย์ คณะศรมีชัย

โดย : นายชะลอ สุขีลักษณ์ บ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 9 ตำบลไทรน้อย

อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร . 035 - 307380 / 035-307374

ผู้สืบทอด คือ นายบุญลือ สุขีลักษณ์

ปัจจุบัน นายชลอ สุขีลักษณ์ เปิดศูนย์ดนตรี เพื่อสอนดนตรีไทยให้กับเยาวชนในตำบลไทรน้อย มีผู้สนใจมาเรียนที่ศูนย์ฯ จำนวน 13 คน จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้โดยไม่คิดค่าตอบแทนใดๆ มีความภาคภูมิใจที่ได้ถ่ายทอดวิชาดนตรีไทยให้เยาวชนได้เรียนรู้ และรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไปไม่ให้สูญหาย นอกจากนี้ยังรับแสดงในงานพิธีต่างๆ เครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ระนาดทุ้ม ระนาดเอก พร้อมเครื่องตี ส่วนปี่ คนร้อง และเครื่องหนัง (กลอง ตะโพน) จะให้ศิษย์เก่าที่แยกย้ายไปประกอบอาชีพที่อื่นมาช่วย

นายบุญลือ สุขีลักษณ์ ; ผู้สืบทอดดนตรีไทยวงศรมีชัย