การแสดงดนตรีไทย

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ ดาบตำรวจสวิง นามสกุล ไวยวุฒิ

อายุ 69 ปี เกิดวัน/เดือน/ปี 23 เมษายน 2478

สถานภาพ สมรส ภรรยาชื่อ นางยุพิน ไวยวุฒิ

มีบุตร/ธิดา จำนวน 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน

การศึกษา นักธรรมโท (พุทธศาสนา)

ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ 21 หมู่ที่ 7 ตำบลลำไทร

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร . 0-3527-1355

2. ความเป็นมาหรือภูมิหลัง

ด.ต.สวิง ไวยวุฒิ ได้ฝึกดนตรีไทยตั้งแต่เด็ก อายุประมาณ 13 ปี กับคุณอา (น้องของพ่อ) จนชำนาญพอสมควร ทั้งระนาค ซอด้วง ซออู้ ฯลฯ ต่อมาอายุประมาณ 22 ปี ได้ศึกษาเครื่องดนตรีสากล ประเภทเครื่องเช่าทุกชนิด เช่น แซกโซโฟน ฯลฯ กับ อาจารย์เจน ซึ่งเป็นชาวเยอรมันจนชำนาญ ขณะรับราชการตำรวจ ได้ประจำอยู่กองดุริยางค์กรมตำรวจ โดยเป็นครูสอนดนตรีดุริยางค์ ให้กับนักเรียนของกองดุริยางค์ตำรวจ

นอกจากเป็นครูสอนดุริยางค์ให้กับนักเรียนตำรวจแล้วยังเป็นนักดนตรีของ วงดนตรีที่มีชื่อเสียงในอดีตหลายท่าน เช่น สมยศ ทัศนพันธ์, ทูล ทองใจ, ชินกร ไกรลาศ ฯลฯ โดยมีตำแหน่งเป่าแซกโซโฟน

จนกระทั่งเกษียณอายุราชการ ต่อมาเป็นมะเร็งที่ปอด ทำให้ไม่สามารถเล่นดนตรีประเภทเครื่องเป่าได้ จึงได้หันมาฝึก และเล่นดนตรีไทยอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ห่างเหินไปเป็นเวลาหลายปี

ประมาณปี พ.ศ.2538 ได้ก่อตั้งชมรมดนตรีไทยเยาวชนเรียนดีขึ้น และเปิด ทำการฝึกสอนดนตรีไทยประเภทเครื่องสายให้กับเยาวชนทั่วไปที่สนใจดนตรีไทย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่ง นายพิชิต อิศราพิสิษฐ์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ วังน้อย ได้อนุเคราะห์จัดซื้อเครื่องดนตรีไทย ให้กับชมรมดนตรีไทยเยาวชนวังน้อย

3. ประวัติผลงาน

ดาบตำรวจสวิง ไวยวุฒิ ได้ก่อตั้งชมรมดนตรีไทยเยาวชนวังน้อยขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจดนตรีไทย ได้มีโอกาสหาความรู้ในด้านดนตรีไทยขั้นพื้นฐาน และเพื่อจะได้อนุรักษ์ซึ่งศิลปะประเภทดนตรีไทย ให้คงอยู่ต่อไป

ได้ดำเนินกิจกรรมทำการฝึกซ้อมทุกวันเสาร์ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีนักเรียนของโรงเรียนต่างๆ ทั้งที่อยู่ในเขตอำเภอวังน้อย และอำเภอใกล้เคียง

หากมีผู้สนใจจะให้ไปแสดงในงานต่างๆ ก็ยินดีไปแสดงให้ โดยไม่คิดราคา ค่าแสดงแล้วแต่จะให้เป็นค่าขนม หรือเพื่อการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในวง

4. ปัญหาและอุปสรรค

สถานที่ที่ใช้ซ้อมดนตรีไทยของเยาวชนยังไม่แน่นอนเปลี่ยนสถานที่บ่อย อยากให้ภาคราชการหรือเอกชนจัดหาสถานที่ให้ฝึกซ้อมให้