การแสดงดนตรี วงปี่พาทย์

อำเภอมหาราช มีจำนวน 8 คณะด้วยกัน ประกอบด้วย

1. คุณวิเชียร จำปาทิพย์ ตำบลท่าตอ

2. คุณชิ้น กองโชค ตำบลบางนา

3. คุณสุพจน์ ผดุงสุทธิ์ ตำบลมหาราช

4. คุณสุพิศ ผดุงสุทธิ์ ตำบลมหาราช

5. คุณทองเลี่ยม อ้วนล่ำ ตำบลบ้านใหม่

6. คุณแว่ว ตำบลบ้านใหม่

7. คุณเสวย สังข์ทอง ตำบลบ้านนา

8. คุณประมวล จำนงค์ศรี ตำบลหัวไผ่

ปี่พาทย์

ปี่พาทย์ เป็นวงดนตรีที่ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าและเครื่องตี เช่น ปี่ ฆ้อง กลอง ระนาด ตะโพน และเครื่องดนตรีที่รู้จักกันดี คือ ระนาดเอก ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสำคัญมากของวงปี่พาทย์

ระนาดเอก เป็นเครื่องดนตรี ที่ประกอบด้วยไม้ เจาะรูร้อยเชือกไปแขวน บนรางไม้ ระนาดรางหนึ่งมี 21 ลูกระนาด

วงปี่พาทย์ ยังแยกออกมาเป็นหลายประเภท เพื่อใช้งานในลักษณะต่างๆ กัน และยังมีความแตกต่างกันตามขนาดและจำนวนของเครื่องดนตรี เช่น วงปี่พาทย์ เครื่องห้า วงปี่พาทย์เครื่องคู่ วงปี่พาทย์เครื่องใหญ่

บุคคลที่มีความสามารถทางปี่พาทย์ในตำบลโรงช้าง คือ นายยอดยิ่ง ทำเสร็จ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 45/2 หมู่ที่ 4 ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้ที่มีความสามารถทางวงปี่พาทย์ สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลายอย่าง เช่น ระนาด ฆ้อง กลองคู่ ตะโพนไทย ตะโพนมอญ

ปัจจุบัน นายยอดยิ่ง ทำเสร็จ เล่นเครื่องดนตรีประจำอยู่วงปี่พาทย์ “คณะบุญส่งบุญกุศล” อยู่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับงาน การแสดง เช่น งานบวชนาค ขึ้นบ้านใหม่ งานศพ และงานบุญประเพณีต่างๆ มีงานให้ไปอยู่เสมอ การเล่นเครื่องดนตรีประจำวงปี่พาทย์ของคุณยอดยิ่ง ทำเสร็จ สามารถทำรายได้ให้ครอบครัวได้อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากอาชีพประจำ

นายยอดยิ่ง ทำเสร็จ ยังมีความสามารถทางด้านกลองยาว สามารถเล่น กลองยาว ต่อเพลงกลองยาว เคยนำวงกลองยาวเข้าแข่งขันที่จังหวัดลพบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศมาแล้ว

สำหรับความรู้ทางปี่พาทย์และกลองยาวนั้นนายยอดยิ่ง ทำเสร็จ สามารถถ่ายทอดให้ผู้สนใจที่จะศึกษาในการเล่นเครื่องดนตรี ติดต่อได้ที่บ้าน

ที่มา สัมภาษณ์ : นายยอดยิ่ง ทำเสร็จ