ดนตรีไทย ปี่พาทย์ ไม้แข็ง

คณะศรสุวรรณ

นายสุชิน คล้ายมุข

อายุ 62 ปี

บ้านเลขที่ 33 หมู่ 5 ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ 035 - 307697

นายสุชิน คล้ายมุข เจ้าของวงดนตรีไทยไม้แข็ง คณะศรสุวรรณ เป็นลูกศิษย์ครูแสวง คล้ายทิม ซึ่งอยู่หมู่ 9 ตำบลกบเจา เป็นเวลาหลายปี จึงได้มาตั้งวง ศรสุวรรณ ขึ้น โดยรับสอนลูกศิษย์ที่เป็นเยาวชนในท้องถิ่น จำนวน 20 คน ปัจจุบันมีนักดนตรีร่วมบรรเลง 12 คน รับงานทั่วไป

ผลงานที่ได้รับ

1. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประกวดชนะเลิศ 6 จังหวัด (อยุธยา อ่างทอง ปทุมธานี นนทบุรี) ปี 2529

2. ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการจัดงานวันมรดกโลก ปี 2536 ที่ว่าการอำเภอบางบาล

แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์สืบสานดนตรีไทย

1. สอนเยาวชนในหมู่บ้านให้เกิดการเรียนรู้

2. เป็นวิทยากรฝึกสอนนักศึกษาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี 2526-2527