ดนตรีวงกลองยาว

1. ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายบุญช่วย นามสกุล ชาตะสิงห์

อายุ 58 ปี เกิดวัน/เดือน/ปี 25 ตุลาคม 2489

สถานภาพ สมรส ชื่อภรรยา นางเพียร ชาตะสิงห์

มีบุตร/ธิดา จำนวน 5 คน ชาย 2 คน หญิง 3 คน

การศึกษา ระดับประถมศึกษา

สถานศึกษา โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม อำเภอวังน้อย

ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้) บ้านเลขที่ – ม. 3 ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์ 09-2411544, 035-271261, 035-214101

2. ความเป็นมาและภูมิหลัง

ในปี พ.ศ.2513 นายบุญช่วย ชาตะสิงห์ เริ่มตีกลองยาว โดยได้รับการสนับสนุนจากหลวงพ่อพิง ซึ่งเป็นสมภารวัดศรีประชาในขณะนั้น โดยให้เริ่มหัดเล่นกลองยาว ที่วัดศรีประชาในโอกาสที่มีงานรื่นเริงต่างๆ ในวัด เช่น งานทอดกระถิน ทอดผ้าป่า ลอยกระทง บวชนาค และงานแห่เทียนพรรษา เป็นต้น บางงานก็ได้รับเงิน บางงานก็ช่วยเหลือทางวัดและส่วนรวม ต่อมาเมื่อมีคนรู้จักมากขึ้น ได้ตั้งคณะ กลองยาวขึ้นในปี พ.ศ .2520 มีผู้สนใจติดต่อไปเล่นตามงานต่างๆ มากพอสมควร จนมีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวและหมู่คณะกลองยาว

การรับงานตีกลองยาวจะว่าจ้างกันเป็นชุด ซึ่งมีทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่ ชุดเล็กคิดอัตราจ้าง 2,000 บาท ชุดใหญ่คิดอัตราจ้าง 3,000 บาท/ต่อครั้ง

3. ประวัติผลงาน

นายบุญช่วย ชาตะสิงห์ ได้ถ่ายทอดความรู้การตีกลองยาวให้แก่ลูกหลานและบุคคลอื่นที่มีความสนใจเป็นจำนวนมาก จนมีลูกศิษย์หลายคน บางคนสามารถไปตั้งวงกลองยาวเลี้ยงชีพและครอบครัวต่อไปได้

4. ปัญหาเเละอุปสรรค

ไม่มี เนื่องจากตัวเองทำด้วยใจรัก