ยาสมุทรจร

ยาสมุทรจร เอาพริก 1 ขิง 1 ดีปลี 1 ผักแพวแดง 1 ลูกชะพลู 1 ลูกพิสังกาสา 1 เทียนดำ 1 เทียนขาว 1 มหาหิงค์ 1 เกลือสินเธาว์ 1 บดลายน้ำร้อนกินแก้ไข้เมื่อเย็น เมื่อเช้า เที่ยง ค่ำ ลมขึ้นทั้งตัว ลมกล่อนในท้อง ไข้สันนิบาต หายแล

ถ้าแก้ธาตุให้บวม มีลักษณะดังนี้ มันให้ขัดอก มันให้ร้อนหัวใจ มันให้ตีน มือบวม แลไอมองคร่อ มันให้ท้องขึ้น ท้องพองแลท้นท้อง ผิว์จะแก้เตโซธาตุ เอาดีปลี 1 ลูกสมอ 1 สัตบุษป์ 1 โกฐเขมา 1 ชะเอม 1 รากมะขามป้อม 1 รากไคร้ ( เครือ ) 1 ว่านเปราะ 1 ลูกสวาด 1 หญ้าลังกา 1 บดเป็นแท่ง ลายน้ำผึ้งก็ได้ น้ำมะงั่วก็ได้ กินแก้เตโซธาตุแล

ถ้ามิฟังเอาลูกมะขามป้อม 1 ว่านเปราะ 1 ชะเอม 1 ลูกสมอ 1 หัวหญ้าลังกา 1 ใคร้ต้น 1 ลูกกะเบา 1 ผักแพวแดง 1 ชะพลู 1 พิลังกาสา 1 บดกินแก้ เตโชธาตุหายแล

เป็นลมฟกที่ตัวก็ดี เข้ากะดูกก็ดี ฟกแห่งใด ๆ ก็ดี เอาใบกุ่มน้ำ 1 ใบละหุ่งแห้ง 1 ว่านการอน 1 ขมิ้นอ้อย 1 ข้าวเบือ ตำพอกฝีฟกนั้นหาย

ยาผายลม ……………………..