ยาปราบพระนคร

ปราบพระนคร แก้พิษฝีในท้อง แก้เสลดในอก แก้เลือดลมแลหืดไอ ท้องมานดานเสลด เสลดในอก เอาพริก 1 ขิง 1 ดีปลี 1 ไพล 1 กก 1 ผิวมะกรูด 1 สะดาน 1 ชะพลู 1 เจตมูล 1 ลูกมะเกลือ 1…………..