ยานัตถุ์

ยานัตถุ์ เอาจันเทศ 1 กะลำพัก 1 ขอนดอก 1 สมุลแจ้ง 1 พริกไทยเม็ด 1 พิมเสน 1 ปูนก้นเชี่ยน 1 แป้งอำพัน 1 ทำผงนัตถุ์

ขนานหนึ่ง เอาพริก ( ไทย ) ล่อน 3 เม็ด แก่นสน 1 แก่นสมอทะเล 1 ลูกจัน 1 กานพลู 1 ลูกกระวาน 1 แห้วหมู 1 การบูร 1 แมงมุมตายพราย ………..