ยามหานิล

มหานิลท่านให้เอาตัวกา 1 หัวแร้ง 1 กะดูกโค 1 กะดูกไก่ดำ 1 หัวเต่านา 1 หัวตะพาบน้ำ 1 เขากระบือ 1 บดเป็นแท่งไว้ แทรกดีงูเหลือม ลายน้ำซาวข้าว น้ำดอกไม้ เหล้าก็ได้ ครามก็ได้