ยากล่อนลงฝัก

ท่านให้เอารากแจง 1 รากตะโก 1 เถาวัลเปรียง 1 มะคำไก่ 1 พญามือเหล็ก 1 ต้มกินแก้กล่อนลงฝักหายแล ฯ