ยาประดง

ยาประดง เอาขันทองพยาบาท 1 รากมะตูม 1 รากมะดูก 1 โรกแดง 1 หางไหลแดง 1 ยาข้าวเย็น 1 หัวหนองตายอยากแดง 1 ต้มกินแก้ประดงหายแล ฯ