ยาแก้วางยาผิด

ยาแก้วางยาผิด มันให้เชื่อมไป แก้สำแลงด้วยยาผิด ด้วยเป็นยาถอนพิษไข้ กูลี ยกให้ร้อนก็ดี ท่านให้เอาเถาย่านาง 1 รากผักข้าว 1 รากคนทา 1 รากพุงดอ 1 รากชุมเรียงช้าง 1 รากมะเดื่อ 1 รากตำลึง 1 รากสลอด - น้ำ 1 รากสนวนน้ำ 1 ขมิ้นอ้อย 1 หญ้าแพรก 1 แก่นขี้เหล็ก 1 ใบมัดกา 1 ฝักราชพฤกษ์ 1 หัวคล้า 1 หัวหญ้ากกลังกา 1 จันทร์ทั้ง 2 หอม 1 แห้วหมู 1 ยานี้ต้มกินแก้ไข้เหนือ สันนิบาต ให้จับหัวใจ กินหายแล