ยาเลือด

ท่านให้เอารากเข็มขาวป่าคั่วให้เหลือง ดองเหล้ากิน แก้เลือดไม่พักอยู่ไฟเลยวิเศษนักแล ฯ

ท่านให้เอาใบส้มป่อย 10 บาท ใบมะกา 10 บาท ใบมะขาม 10 บาท ใบมะนาว 10 เถาวัลเปรียง 1 บาท ฝาง 10 บาท พญามือเหล็ก 10 บาท ฝักคูณ 5 ฝัก เกลือพอเค็ม ต้มกิน เลือดงามบริบูรณ์แล ฯ