ยากล่อน

ท่านให้เอาหญ้าแห้วหมู 1 กะชาย 1 พริกไทย 1 เลี่ยน 1 บอระเพ็ด 1 ทำผงละลายน้ำกินแก้กล่อน มีกำลัง หายเจ็บหลังแลฯ