ยาเรียกว่าหนูกัดเล็ก ( เหล็ก )

ยาเรียกว่า " หนูกัดเล็ก ( เหล็ก )" ท่านให้เอายอดฝรั่ง 7 ยอด เกลือตัวผู้ 3 เม็ด ไข่ขาว 1 ประสมกันตำพอกกัดหนอง วิเศษนักฯ