ยาแก้มูตรเหลือง มูตรแดง

ท่านให้กินยาแก้มูตรเหลือง เอารากงิ้ว 1 ฝาง 1 รากไม้รวก 1 เทียนดำ 1 เอาเท่ากัน ต้ม 3 เอา 1 กินแก้มูตรเหลือง

ถ้ามูตรแดง เหลือง และตัวเหลือง เอารากไม้รวก 1 รากกรรณิกา 1 หญ้าปากควาย 1 ฝาง 1 รากกำจาย 1 เถาวัลเปรียง 1 จันทร์แดง 1 จันทร์ขาว จันทนชะมด 1 แก่นแสมทั้ง 2 สิ่งละ 1 ตำลึง กำลัง 1 แก่นสน 1 ยาดำ 1 บาท ข้าวเปลือก 3 หยิบ ดีเกลือ 2 บาท ต้มกินแก้สันนิบาต แก้ไข้เหนือ รากสาด หน้าเหลือง ตาแดง ขุ่นมัว ให้เท้าเย็น จับหน้าตีนเย็น เป็นเหตุด้วยไข้นั้นเอง ลางพีมันไห้กินข้าวได้ นี้ท่านเรียกว่า “ กาฬตะนิง ” ให้แพทย์วางยาให้สำคัญ อย่านอนใจเลย ครบถ้วย 15 วันตายแล