ยาตัดรากฝีในท้อง

ยาตัดรากฝีในท้อง ท่านให้เอา รากพุงคอ 1 จันทนา 1 ข้าวเย็นทั้ง 2 รากคนทิสอ 1 หัวหญ้าปีนตอ 1 ต้นกินหาย ตัดรากฝีแล ฯ