ยาแก้ไส้เลื่อน

เอาแก่นขี้เหล็กเลือด 1 แก่นขนุน 1 แก่นแสมทั้ง 2 รากลำเจียก 1 รากแจง 1 พญามือเหล็ก 1 รากทองเครือ 1 รากมะตูม 1 เถาวัลย์เปรียง 1 ต้มกินหายมามากแลฯ
ยาไส้เลื่อน เอาหิงหาย 1 รากถั่วแบบ 1 รากมะฝ่อ 1 กระทือยอบ 1 รากแฝก 1 ต้มเหล้าครึ่งน้ำครึ่ง กินเช้าเย็นเมื่อจะจำเริญยาเทลงที่น้ำใหล หายแลฯ