ยาตาเตโชอายุยืน

สิทธิการิยะ จักกล่าวถึงยาวิเศษของตาเตโช อยู่บ้านบังกะถึงคิดปริศนาได้ ท่านสาบานไว้ให้บอกกันต่อไป ทำยากินหายโรคแล ได้ทำให้ตาแก้วเป็นขี้เรื้อนกินหาย ให้ย่านางเป็นมะเร็งกินหาย ให้นายสังเป็นริดสีดวงงอกกินหาย ให้นายคงเป็นหืด กินหาย

ถ้าข้าพเจ้าว่าเท็จเล่าไซร้ขอให้ข้าพเจ้าตกนรกแรกเถิด ถ้าผู้ใดกินยานี้ 15 วันสารพัดโรคหาย เกิดกำลังมากแล ถ้าและได้กินเดือนหนึ่งมีเสียงเพราะกว่าคนทั้งหลาย ถ้าได้กินเดือนครึ่งคงกระพันชาตรี ถ้าได้กิน 2 เดือนตัวนั้นเบาแล ถ้าได้กิน 3 เดือนบังเกิดปัญญากว่าคนทั้งหลาย ถ้าได้กิน 4 เดือนสมความปรารถนาแล

ท่านจึงให้เอาลูกสมอไทย 5 ลูกลงด้วย (นะ โม พุท ธา ยะ) เม็ดในสลอด 7 เม็ดลงด้วย (สํวิธาปุกะยะปะ) หัวแห้วหมู 3 หัวลงด้วย (มะอะอุ) เม็ดสลอด 7 เม็ดลงด้วย (อิสฺวาสุ) หัวเข้าฆ่า 4 หัวลงด้วย (ทุสะมะนิ) ใบคนทีสอ 32 ใบ ลงด้วยอาการ 32 (เกสา) (โลมา) (นขา) (ทันตา) (เตโจ) (มังสํ) (นะหารู) (อฏฐี) (อฎฐีมิญชํ) (วกฺกํ) (หทยํ) (กิโลมกํ) (ปิหกํ) (ปปผาสํ) (อนฺตํ) (อนฺตคุณํ) (อุทริยํ) (อุทริยํ) (กรีสํ) (ปิตฺตํ) (เสมฺหํ) (ปุพฺโพ) (โลหิตํ) (เสโท) (เมโท) (อส ฺ สุ) (วสา) (เขโล) ครบอาการ 32 เอายาดำหนัก 3 บาท เสกด้วย (เสกฺขา ธมฺ . มา...) ให้ทำวัน 7 จึงเอายา 7 สิ่ง แช่ไว้ 7 คืน แล้วจึงเคล้าด้วยกัน