คาถาพิจารณาสังขาร

(ถุวํ เม ทุกขํ) ตั้งใต้ศูนย์

(ถุวํ เม อนิจฺจํ) ตั้งรอบกาย

(ถุวํ เม อนตฺตา) เอากายออกตั้งห่าง 4 ศอกพิจารณายังสังขารธรรมให้ตกอนัตตา ธรรมอันวิเศษจึงจะบังเกิดรู้แจ้งทุกประการ ทางประมวลกัมมัฏฐาน