คาถากันปืน

ลงฝ่ามือกำไว้ ปืนยิงไม่ออก ถ้าจะให้ปืนแตก เปิดมือออก แตกแล ฯ