คาถาพ่นฝีคางทูม

(โอม เสมายัง ยังมาที่หลัง อย่าเพ่อไปเป็นเสมาชัย ติฎฐติมังสัง โอมโลเก มหาโลเก โอม โลกามหาโล โลกามหาโลกา สาลโลกา สวาหาย) พ่นฝีคางทูม