ประสบเนตร

จกฺ ขุวะหามะมะมามากะยะกะยาเอกวะจะนะพะหูกะวะจะนะระขะโทสะสันกะวะระ บริกรรมประสบเนตรแลฯ