อ่านยันตร์

แถวบนนอกวงกลม (ด้านซ้าย) อะ สํ วิ สุ (ด้านขวา) โร ปุ สะ พุ

ในวงกลมอ่านตามลำดับ ทะ พะ นะ แถวล่าง นะ นะ

แถวกลางอ่านจากบนมาล่าง รวมทั้งในวงกลมด้วย พะ ทา นะ พะ

แถวขวางทั้ง 2 ข้าง อ่านเหมือนกันคือ นโมพุทายะ