พ่นซาง

โอม ยักขีณีเอย มึงเป็นกิ่งก้านยักษา ครูกูคือ พระฤาษี 7 ตน จะให้กูพ่น ซางแดง แลซางขาว ท้องขึ้นต้องกระบอง โดนลิ้นเป็นซางกลางลิ้น เป็นเขมา กูรู้จักกำเนิด สูเกิดมา แลเหวย กูจะเรียกมาถามดูมิทันนาน โอม นะโม ภะ คะ วะ โต ยิงลม (สวาหาย) ฯ พ่นซางแล