เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
คาถาพญานกการะเวก

ชานัง ชานัง ตักขะติ ติชชะธัมมัง อัตตะกัง มะระชาติ โพธิยา สะตังธัมมัง

นะโมธัมมัง

(ท่านให้ใช้บริกรรมเมื่อก่อนจะใช้เสียงในการเทศนา หรือปฐกาถา เสียงจะดี เสียงไม่ตกสม่ำเสมอเป็นที่น่าฟังของคนทั่วไป ไพเราะเสนาะหูขลังนักแล)