เวทย์มนต์คาถาพื้นบ้านอยุธยา
าถาป้องกันไฟ

นะ พุทโธ มะหาปัญโญ อานุกาเวนะ จะ สะมาหิตา สัพพัญญุตะญาโต

อาโปธาตุ นะฯ

(ท่านว่าให้ภาวนา 3 หรือ 7 คาบ เสกใส่น้ำในขันหรือภาชนะใด ๆ ที่บรรจุน้ำ

เมื่อคาบสุดท้ายสวดถึง “อาโปธาตุนะ” ให้เอานิ้วชี้เขียนลงบนผิวน้ำเป็นตัว

“นะ” แล้วเอาน้ำมนต์สาดไปที่เพลิงไฟซึ่งกำลังไหม้ลุกลามมายังบ้านเมืองเรา)