คาถาแคล้าคลาดกันสารพัด

(พุทโธล้อม ธัมโมล้อม สังโฆล้อม พระพุทโธอยู่หน้า พระธัมโมอยู่หลัง พระสังโฆอยู่หัว พระอะระหังอยู่ทั่วตัว ปัตติเสวามิ) คาถาบทนี้แม่อยู่ตามแม่ พ่ออยู่ตามพ่อ เมื่อธุระช่วยกันขัดนิมนต์เขาไม่ได้ต้องช่วยกัน ถ้าผู้ใดภาวนาเป็นนิตย์อยู่ทุกวัน จะหาอันตรายแก่ตัวเรานั้นมิได้เลย